Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 284/1 o pow. 1260,00 m2, obręb Orzysz. 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00013192/1 nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, KGP - tereny dróg publicznych klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego. 

Roczna wysokość czynszu – 1 549,80 zł (1,00 zł netto / m2 – z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej o nr geod. 284/2.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 24.09.2020 r. do dnia 15.10.2020 r.   

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 24 wrz 2020 08:54
Data opublikowania: poniedziałek, 28 wrz 2020 08:55
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 paź 2020 10:53
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 39 razy