Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) z w o ł u j ę  XXVII  sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 30 września 2020 r. (środa) o godz. 13:00 w sali narad pokój nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu , ul. Rynek 3.

Planowany porządek obrad:
A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad XXVII sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XXVII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącej Rady o pracach Rady między sesjami.
9. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli.

C. Zasadnicza część obrad:
10.  Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

D. Część uchwałodawcza:
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury – POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Orzyszu;
b) powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Orzysz;
c) zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 4655N do kategorii dróg gminnych;
d) zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1841N do kategorii dróg gminnych;
e) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej;
f) udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości;
g) ustalenia wysokości diet przysługujących sołtysom Gminy Orzysz oraz sposobu ich wypłacania;
h) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ,, Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu” Spółka z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki; 
i) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji;
j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2020-2035;
k) zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2020.

E. Statutowe elementy obrad:
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
14. Zamknięcie obrad XXVII sesji.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 25 wrz 2020 14:01
Data opublikowania: piątek, 25 wrz 2020 14:30
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 92 razy