Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości niezabudowanej składająca się z części działki  oznaczonej nr geod. 154/1 o pow. 0,9686, obręb Orzysz. 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako RIVa – grunty orne – 0,0,7433ha, R IVb – grunty orne – 0,2253 ha. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00013605/9 nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem 01Ppcp - teren zabudowy usług publicznych - stanowiących inwestycję celu publicznego. 

Roczna wysokość czynszu – 774,88 zł (0,08 zł / m2 – na cele rolne do powierzchni 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cel rolny. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 07.09.2020 r. do dnia 28.09.2020 r.   

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 8 wrz 2020 09:09
Data opublikowania: wtorek, 8 wrz 2020 09:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 wrz 2020 16:08
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 83 razy