Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) z w o ł u j ę  XXVI  sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 26 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 1300 w sali narad pokój nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu , ul. Rynek 3.

Proponowanym porządek dzienny:
A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad XXVI sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XXVI sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia różne.
B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącej Rady o pracach Rady między sesjami.
C. Zasadnicza część obrad:
9. Informacja dotycząca funkcjonowania Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami w Giżycku – plany rozwojowe.
D. Część uchwałodawcza:
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na połączenie spółek komunalnych;
b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Orzysz;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Orzyszu;
d) nadania Panu Jarosławowi Mika tytułu ,, Zasłużony dla Gminy Orzysz”;
e) nadania Panu Grzegorzowi Kobeszko tytułu ,, Zasłużony dla Gminy Orzysz”;
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2020-2029;
g) zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2020.
E. Statutowe elementy obrad:
11.Odpowiedzi na interpelacje.
12.Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacjE.
13.Zamknięcie obrad XXVI sesji.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 21 sie 2020 08:24
Data opublikowania: piątek, 21 sie 2020 09:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 sty 2021 08:02
Opublikował(a): Monika Steć
Zaakceptował(a): Monika Steć
Artykuł był czytany: 160 razy