Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 41/5, Drozdowo

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem art. 37 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy na polepszenie warunków nieruchomości przyległej.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 41/5 o pow. 0,1200 ha w obrębie geod. Drozdowo Zastrużne, w miejscowości Drozdowo, gm. Orzysz.   

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest na skraju zabudowy wsi Drozdowo, bezpośrednio przy drodze krajowej. 
Kształt działki regularny. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00019559/3 i nie jest obciążona hipotecznie. Działka obciążona jest umową dzierżawy do dnia 04 września 2020 r. 

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 16 392,00 zł brutto. 

Nieruchomość oznaczona jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz symbolem: Strefa III Krajobrazowa – tereny chronionego krajobrazu, obszar IIIB – leśno – turystyczny.  

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, 
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 18.09.2020 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na polepszenie warunków nieruchomości przyległej oznaczonej nr geod. 41/4 położonej w obrębie geod. Drozdowo Zastrużne, w miejscowości Drozdowo, gm. Orzysz.   

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
P
odstawą zawarcia aktu będzie protokół z rokowań z nabywcą.       

Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 06.08.2020 r. do dnia 18.09.2020 r. 

Zastępca Burmistrza Orzysza

Beata Jażdżewska

Data powstania: czwartek, 6 sie 2020 14:56
Data opublikowania: czwartek, 6 sie 2020 15:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 wrz 2020 15:49
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 210 razy