Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - działka 101/4, Góra

Zgodnie z art. 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) ogłaszam drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w miejscowości Góra, gm. Orzysz.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa rolna, niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 101/4 o 7,1200 ha położoną w obrębie geod. Góra, gmina Orzysz. 
2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: PsVI, RIVb, RV, RVI, N. 
Nieruchomość położona w poza obszarem zabudowy wsi Góra w gminie Orzysz. Działka sąsiaduje z dawnym wysypiskiem śmieci i terenem rolnym. 
Dojazd do nieruchomości drogą publiczną.  
3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Góra działka oznaczona jest symbolem: RO – 1 – tereny upraw rolnych, KD – tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej, KZ – tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej. Na terenach dodatkowo oznaczonych numerem terenu -1 nie dopuszcza się jakiejkolwiek zabudowy. 
4. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00015692/9 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 
5. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr WIG.6840.10.2020.KOW z dnia 28.02.2020 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 28.02.2020 r.
6. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 08.06.2020 r. ogłoszeniem o przetargu nr WIG.6840.10.2020.KOW z dnia 05.05.2020 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 05.05.2020r. zakończony został wynikiem negatywnym, jedna osoba wpłaciła wadium lecz nie przystąpiła do przetargu.  
7. Cena wywoławcza nieruchomości: 190 000,00 zł. 
8. Przetarg odbędzie się w dniu 02 września 2020 roku, godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Rynek 3, sala narad – 113.
9. Wadium: 19 000,00 zł. 
10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 28 sierpnia 2020 roku. 
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium. 
11. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 1 900,00 zł. 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 1 900,00 zł. 
12. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.
1) Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Do tego okresu zalicza się okres zamieszkiwania w innej gminie bezpośrednio poprzedzający zmianę miejsca zamieszkania, jeżeli w gminie tej jest albo była położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. 
2) Uważa się, że osoba fizyczna:
a) osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:
- pracuje w tym gospodarstwie,
- podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie;
b)  posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
c) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe lub wyższe lub
d) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
e) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
f) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
3) Za staż pracy, o którym mowa w pkt 2), uznaje się okres, w którym osoba fizyczna: 
a) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
b) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub
c) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
d) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub
e) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 i Dz. U. z 2018 poz. 1149), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
13. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę. 
14. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. 
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
15. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
16. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
17. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
18. Do aktu notarialnego nabywca dostarczy następujące dokumenty:
1) dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
2) dowód potwierdzający zamieszkanie w postaci zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały, 
3) zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego o ubezpieczeniu społecznym rolnika w zakresie emerytalno – rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim jako rolnik, 
4) dowodów potwierdzający posiadanie kwalifikacji rolniczych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012, poz. 109 ze zm.), Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. 
19. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
20. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
21. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
22. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 210.  

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 28.07.2020 r. 

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 29 lip 2020 09:38
Data opublikowania: środa, 29 lip 2020 09:43
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 wrz 2020 06:23
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 383 razy