Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) z w o ł u j ę XXIV sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali narad p. 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Porządek dzienny:
A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad XXIV sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XXIV sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.
9. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli.

C. Zasadnicza część obrad:
10. Raport o stanie gminy: 
a) Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Orzysz za 2019 r.;
b) Debata nad Raportem o stanie Gminy Orzysz;
c) Głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Orzysza.
11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 r. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2019 r. 
a) Wystąpienie Burmistrza Orzysza.
b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu.
c) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Orzysz za 2019 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Orzysz.
d) Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz wniosek Komisji w sprawie absolutorium.
e) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej.
f) Dyskusja.
g) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Orzysza za 2019 r.

D. Część uchwałodawcza:
12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego;
b) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych prowadzonych przez Gminę Orzysz;
c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Orzysz na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia wysokości przysługującego rodzicom zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej;
d) uchylająca uchwałę w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas stosunku pracy;
e) przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Orzysz na lata 2018-2021 za okres 2018-2020;
f) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Orzysz;
g) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Orzysz;
h) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu;
i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2020 – 2029;
j) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2020.

E. Statutowe elementy obrad:
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
15. Zamknięcie obrad XXIV sesji.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 26 cze 2020 18:27
Data opublikowania: piątek, 26 cze 2020 18:46
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 177 razy