Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SIWZ do przetargo na wykonanie planu zagospodarowania dla obrebu Nowe GutyNumer sprawy: RGI. II -341-1/07

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Nazwa zamówienia publicznego:
wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nowe Guty, gmina Orzysz .

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Urząd Miejski w Orzyszu
Giżycka 15
12-250 Orzysz
orzysz.pl.
um@orzysz.pl
poniedziałek 8:00 - 16:00 , wtorek- piątek 7:30- 15:30


II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o zamówienie publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 4a oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p. zm).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm.)III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

3. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.
Informacja na temat podwykonawców

4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nowe Guty gmina Orzysz w skali 1:1000 . Projektowany obszar objęty planem ok. 200ha.
Projekt planu należy opracować na podstwie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego(Dz.U.nr 164 poz. 1587) , oraz zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 , poz. 717 z póżniejszymi zmianami), uwzględniając ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Orzysz ( Uchwała Nr XLV/645/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28.06.2006r.)

Plan powinien zawierać część tekstową i graficzną wykonane w wersji tradycyjnej (6 egz. w tym jeden w technice czarno-białej) oraz w technice elektronicznej (rysunki w formatach jpg. oraz dxf. ) do wydawania wypisów i wyrysów z planu w systemie SIT, przekazanych na nośnikach CD.
Plan powinien zawierać niezbędne opracowania zgodnie z ustawą jw.
Opracowanie projektu planu winno być poprzedzone wariantowymi koncepcjami zagospodarowania przestrzennego terenu objętego opracowaniem, które podlegać będzie akceptacji Zamawiającego.
Obszar objęty planem przedstwiony jest z załączniku Nr 6 do SIWZ. Zajmuje powierzchnię ok. 200 ha w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora ŚNIARDWY, położony jest w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego, w granicach chronionego krajobrazu i granicach terenów objętych ochroną w ramach obszaru NATURA 2 000.
Kopie mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz dane z ewidencji gruntów zapewnia Zamawiający.


Wspólny Słownik Zamówień - Kod CPV - 74251000-3

5. Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.


IV. Termin wykonania zamówieniawymagany termin wykonania planu do 31.12.2007r


V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.


1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; opracowali w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie- co najmniej dwa zatwierdzone planyzagospodarowania woparciu o przepisy ustawy z dnia 27. maraca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2003r. nr 80 poz. 717 z póżniejszymi zmianami), zapewnią udział w pracach zespołu projektowego specjalistów ze wszystkich dziedzin , wymaganych w związku z przedmiotem postępowania przetargowego i problematyką planu,dysponuja minimum jednym pracownikiem przynależącym do izby urbanistów
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; przy założeniu iż zapłata za faktycznie wykonany zakres prac dokonana będzie w etapachw terminie 14 dni od datypotwierdzającej dostarczenie faktury Zamawiającemu:
a)po przyjęciu projektu planu zaakceptowanego przez MKUA i Zamawiającego - 10% ceny ofertowej,
b) po przyjęciu projektru planu przygotowanego do wyłożenia do publicznego wglądu -50% ceny ofertowej,
c)po przyjęciu projektu planu przygotowanego do uchwalenia -30 % ceny ofertowej,
d) po publikacji uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu w DZ.U. Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 % ceny ofertowej
1.4 Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. na podstawie art 24 ustawy

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne
Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,
- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,
- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,
- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

- niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,
- który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
- nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,
- nie zabezpieczonej wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą,
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


A.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:


A.3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
A.4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
A.5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.


A.8) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.


B.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:


B.2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie.


B.5) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
B.6) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. kserokopie posiadanych uprawnień w zakresie projektowania w planowaniu przestrzennym,
Zaświadczenie Okręgowej Rady Izby Urbanistów o przynależności do Izby co najmniej jednego pracownika biorącego udzał w realizacji zamówieniaC.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

C.1) Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
C.2) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
C.3) -Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.


D.Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A.3), A.5), A.7) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu


-Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „D" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „D".


E.Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. … dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie


F. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi, odpowiadają wymaganią określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę


VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.


1. Wszelkie oświad¬czenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:


adres: Urząd Miejski w Orzyszu
ul. Giżycka 15
12-250 Orzysz
faksem: 87/4241050
lub na adres e-mail: jaroslaw.kubrak@um.orzysz.pl.

zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem.
2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
stanowisko: Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji
imię i nazwisko Jarosław Kubrak
tel. 87/ 4241058
fax. 87/ 4241050
w terminach od chwili ukazania się ogłoszenia do zakończenia postępowania
w godz. pomiędzy 9.30 a 15.00

3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji prze¬kazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

stanowisko: Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji
imię i nazwisko Jarosław Kubrak
tel. 87/ 42410 58
fax. 87/4241050
w terminach od chwili ukazania się ogłoszenia do zakończenia postępowania

w godz. pomiędzy 9.30 a 10.00

4. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło:

do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wyko¬nawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone na stronie internetowej zgodnie z wskazaniem w pkt. I SIWZ.
8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2.500,00zł , słownie: dwa tysiące pięćset złotych

3. Wykonawca wnosi wadium:
3.1) w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu nr 67 9364 0000 2003 0001 9817 0007
3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3.3) w gwarancjach bankowych,
3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) sposób przekazania: , pocztą kurierską lub osobiście przez przedstawiciela Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru dokumentu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pok. nr 29

przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.IX. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 28 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 2007-03-15


X. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.
2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty
3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.


XI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:

w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Orzyszu
Ulica Giżycka 15
12-250 Orzysz
Pokój nr 11


do dnia 2007-02-15 do godz. 12:00

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
siedziby zamawiającego Urzad Miejski w Orzyszu
Ulica Giżycka 15
12-250 Orzysz


3. Oznakowane oferty następujące: OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WSI NOWE GUTY GMINA ORZYSZ

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

5. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Orzyszu
Ulica Giżycka 15
12-250 Orzysz
Pokój nr 29


dnia 2007-02-15 o godz. 12:10

6. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności
XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen,
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia / poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić w odpowiednim "Formularzu cenowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia


XIII. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1 oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2 z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
1.3 złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
1.4 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.5 wniesiono poprawnie wadium,
1.6 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium,
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

Nazwa kryterium Waga
CENA 80%
DOŚWIADCZENIE W WYKONYWANIU MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 20%


5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Nazwa kryterium Wzór Sposób oceny
CENA Cn/Cb x 100 x 80%= liczba punktów w kryterium Ocena wg wzoru arytmetycznegoCn- najniższa wartość z oferowanych , Cb- wartość badanej oferty, 100-współcznnik stały, 80% -waga kryterium
Doświadczenie w wykonywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. An/Ab x 100 x 20%= liczba punktów w kryterium Wykonawca ma obowiązek dostarczyć dokument potwierdzający wykonanie minimum dwóch zatwierdzonych planów zagospodarowania przestrzennego w okresie ostatnich lat lub wokresie krótszym o ile prowadzi działalność w okresie krótszym niż trzy lata, watość punktowa w tym kryterium obliczona zostanie wg wzoru arytmetycznego,gdzie An- oznacza wartość badanej oferty (liczba wykonanych planów potwierdzonych pozytywnymi opiniami zamawiających), Ab- oznacza najwyższą wartość z zaoferowanych( liczba wykonanych planów potwierdzonych pozytywnymi opiniami zamawiających), 100- współczynnik stały, 20%- waga kryterium.


8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.


XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia


1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:
1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,
zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne


7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości: 10% % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę


Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu: przelewem w terminie siedmiu dni od daty podpisania umowy
na konto zamawiającego 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pięniężnym
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

dopuszcza się również:

6) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
7) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
8) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

Sposób przekazania zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 2 do 8 w terminie siedmiu dni od podpisania umowy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Pocztexu na adres UM w Orzyszu ul. Giżycka 15 , 12-250 Orzysz


XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Postanowienia umowy zawarto w:

wzorze umowy, który stanowi załącznik numer: 5


XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.


1. Prawo do wniesienia Protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie 7 dni od dnia opublikowania ogłoszenia lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie pisemnej lub faksem na nr faksu Zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji

5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

6. Pozostałe informacje dotyczące Protestów znajdują się w Dziale VI, Rozdział 2 Prawa zamówień publicznych „Protest".XVIII. Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych


XIX. Umowa ramowa

1. Umowa ramowa


Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej


XX. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających


XXI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowychXXII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczna.


1. Adres poczty elektronicznej: jaroslaw.kubrak@um.orzysz.pl
2. Adres strony internetowej: www.orzysz.pl


XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych,XXIV. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,

XXV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:


Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,


XXVI. Ogłoszenia wyników przetargu

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.orzysz.pl

Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.


XXVII. Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty
udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania


W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.


XXVIII. Załączniki


Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia.
2.Druk "OFERTA".
3.Wykaz osób do kontaktu.
4.Wzór wykazu opracowań.
5.Wzór umowy.
6.Mapa weidencyjna terenu z wkreślonym zakresem opracowania


Orzysz, 2007-01-30

______________________________________
Burmistrz Orzysza
Jan Aleszczyk


Data powstania: poniedziałek, 5 lut 2007 10:22
Data opublikowania: poniedziałek, 5 lut 2007 12:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 lut 2007 07:23
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1987 razy