Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażowym przez obecnego dzierżawcę, oznaczona numerem geodezyjnym 519/7 o powierzchni 0,0020 ha położona w obrębie miasta Orzysz. 

Opis nieruchomości:

Działka nr 519/7 jest zabudowana budynkiem garażowym przez dzierżawcę nieruchomości, na którego rzecz nieruchomość zostanie zbyta. 
Budynek (boks) garażowy położony jest w strefie pośredniej miasta Orzysz przy ulicy Wojska Polskiego w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej.
W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości mieszkalne wielorodzinne.
Boks garażowy znajduje się w szeregu budynków gospodarczych (pierwszy w szeregu).
Boks jest parterowy, niepodpiwniczony, murowany z cegły, tynkowany, z dachem płaskim jednospadowym, kryty papą na deskowaniu. 
Powierzchnia zabudowy budynku garażowego na podstawie rejestru budynków: 20,00 m2.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012885/8 i nie jest obciążona hipotecznie. Działka obciążona jest umową dzierżawy na czas nieokreślony. 

Wartość nieruchomości zabudowanej o nr geod. 519/7 o pow. 0,0020 ha – 11 560,00 zł, w tym: 
- wartość gruntu – 2 601,00 zł,
- wartość nakładów poniesionych przez nabywców – 8 959,00 zł. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem: c-14MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.  

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 03.07.2020 r.

Jeśli w/w nieruchomości nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie bezprzetargowej na rzecz obecnego dzierżawcy.  

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.       
Szczegółowe informację o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 22.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r. 

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 25 maj 2020 11:14
Data opublikowania: poniedziałek, 25 maj 2020 11:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 lip 2020 08:52
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 171 razy