Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonego do sprzedaży lokalu użytkowego, niemieszkalnego o przeznaczeniu gospodarczym w budynku nr 7B przy ul. Ełckiej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, będącego własnością gminy Orzysz.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy, niemieszkalny o przeznaczeniu gospodarczym nr 2 budynku nr 7 B przy ul. Ełckiej w Orzyszu, którego najemcą jest Pan Antoni Skrzeczkowski na podstawie umowy najmu z dnia 29.01.2020 r. zawartej na czas nieokreślony.

Opis nieruchomości lokalowej:
-  lokal użytkowy, niemieszkalny o przeznaczeniu gospodarczym powierzchni 21,64 m2,
-  budynek o pow. użytkowej lokali 60,38 m2 składający się z 3 lokali,
-  nr działek: 92/5 o pow. 189 m2
-  nr księgi wieczystej – OL1P/00012655/7. 

Wartość lokalu wynosi 5 410,00 zł. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego 
w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 03.07.2020 r.

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 

Podstawą zawarcia aktu notarialnego jest protokół z rokowań z najemcą.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 22.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r. 

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 25 maj 2020 11:10
Data opublikowania: poniedziałek, 25 maj 2020 11:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 lip 2020 08:52
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 129 razy