Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 83/7 o pow. 0,1051 ha, obręb Orzysz. 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako RVI – grunty orne. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012610/0 nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. Oznaczenie wg księgo wieczystej – niezabudowana działka gruntu.   

Nieruchomość oznaczona jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz oznaczona jest symbolem „III – Krajobrazowa – tereny chronionego krajobrazu, o obszarze „IIIB – leśno – turystyczny”.

Roczna wysokość czynszu – 84,08 zł (0,08 zł / m2 – na cele rolne do powierzchni 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cel rolny.

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.   

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 21.05.2020 r. do dnia 11.06.2020 r.  

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 22 maj 2020 11:33
Data opublikowania: piątek, 22 maj 2020 11:34
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 cze 2020 09:55
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 106 razy