Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - działka 249/1, Orzysz

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Orzysz położonych w Orzyszu.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona nr geod. 249/1 o pow. 0,0303 ha w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Wojska Polskiego.   
2. W miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego miasta Orzysz symbolami a-01UN – tereny zabudowy usługowej wolnostojącej. 
3. Nieruchomość została ujęta w wykazie nr GKR.6840.1.2020.KOW z dnia 06.04.2020 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 06.04.2020 r.
4. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00040709/6 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 
5. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Orzysz, przy ul. Wojska Polskiego, przy Parku Miejskim. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się rzeka oraz tereny rekreacyjne i ciąg handlowy 
w centrum miasta. Dojazd drogą wewnętrzną nieutwardzoną (działka nr 249/2). Odległość od centrum miasta około 50 m. Kształt działki 249/1 o powierzchni 303 m2 jest regularny. Teren lekko pofałdowany, nieco obniżony w stosunku do drogi, warunki geotechniczne średnio korzystne. Plac działki nieutwardzony, nieogrodzony. Na działce znajduje się budynek dawnego szaletu miejskiego.
Budynek położony jest w części centralnej działki.
Powierzchnia użytkowa: 29,22 m2
Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana z cegły, nieocieplona. Stropodach płaski, żelbetowy. Pokrycie dachu – papa na lepiku.
Instalacje: elektryczna, wodna i kanalizacyjna. 
Ogólnie stan techniczny budynku ocenia się jako niezadowalający. Standard wykończenia: niski
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 91 615,00 zł brutto. 
7. Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 roku, godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 113 (sala posiedzeń). 
8. Wadium: 9 100,00 zł. 
9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007. Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 25 czerwca 2020 roku. Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium. 
10. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 920,00 zł. 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 920,00 zł. 
11. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
12. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. 
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
13. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
14. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
15. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
18. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
19. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 210.  

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 20.05.2020 r. 

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 21 maj 2020 07:47
Data opublikowania: czwartek, 21 maj 2020 07:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 cze 2020 11:17
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 403 razy