Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - działka 199/14, m. Orzysz

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Orzysz położonych w Orzyszu.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 199/14 o pow. 0,4516 ha w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Kanałowej.  
2. W miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego miasta Orzysz symbolami a-01MNUw – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej wolnostojącej, a-01Z – teren zieleni.
3. Nieruchomość została ujęta w wykazie nr GKR.6840.5.2020.KOW z dnia 17.03.2020 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 17.03.2020 r.
4. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012621/0 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 
5. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest na obszarze miasta Orzysz, w strefie pośredniej, niedaleko centrum miasta. Działka sąsiaduje z terenem wykorzystywanym pod usługi oraz z kanałem. Działka ma kształt nieregularny, zbliżony do trójkąta. Teren pofałdowany i nierówny, miejscowo obniżony i podmokły, mocno zakrzaczony, przez działkę biegnie linia energetyczna napowietrzna. Warunki geotechniczne zabudowy utrudnione. Teren działki był nieogrodzony, niezagospodarowany.
Dojazd bezpośredni drogą asfaltową (ul. Kanałowa). W sąsiedztwie działki przebiega sieć energetyczna, wodna i kanalizacyjna. Przez działkę przebiega sieć energetyczna. 
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 101 082,00 zł brutto. 
7. Przetarg odbędzie się w dniu 08 czerwca 2020 roku, godz. 14:30 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 113 (sala posiedzeń). 
8. Wadium: 10 100,00 zł. 
9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007. Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 06 czerwca 2020 roku. Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium. 
10. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 1 010,00 zł. 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 1 010,00 zł. 
11. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
12. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. 
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
13. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
14. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
15. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
18. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
19. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 210.  

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 05.05.2020 r. 

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 6 maj 2020 07:39
Data opublikowania: środa, 6 maj 2020 07:51
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 198 razy