Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) z w o ł u j ę XXII sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 29 kwietnia 2020 r. (środa) o godz. 13.00.

Porządek dzienny:
A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad XXII sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XXII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącej Rady o pracach Rady między sesjami.

C. Zasadnicza część obrad:
9.  Funkcjonowanie: sprawozdanie za 2019 rok i plany na 2020
a) służby zdrowia w Gminie Orzysz, 
b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
c) Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu.

D. Część uchwałodawcza:
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu;
b) określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Orzysz w 2020 roku;
c) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pianki na lata 2020-2027;
d) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat;
e) sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej;
f) zwolnień od podatku od nieruchomości w związku z COVID-19 w ramach ,,Orzyskiej Tarczy Antykryzysowej – COVID-19”;
g) przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości w związku z COVID-19 w ramach ,,Orzyskiej Tarczy Antykryzysowej – COVID-19”;
h) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piskiego z przeznaczeniem dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu;
i) zmieniająca w ramach ,, Orzyskiej Tarczy Antykryzysowej-COVID-19” uchwałę Nr XXXII/213/16 w sprawie opłaty targowej;
j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2020-2029;
k) zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2020;
l) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji.

E. Statutowe elementy obrad:
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
13. Zamknięcie obrad XXII sesji.

Przewodnicząca Rady

/-/ Anna Pilarczyk

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 24 kwi 2020 18:13
Data opublikowania: piątek, 24 kwi 2020 18:56
Data edycji: poniedziałek, 27 kwi 2020 15:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 lut 2021 11:46
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 331 razy
Ilość edycji: 1