Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 249/1, miasto Orzysz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 249/1 o powierzchni 0,0303 ha położona w obrębie miasta Orzysz. 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Orzysz, przy ul. Wojska Polskiego, przy Parku Miejskim. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się rzeka oraz tereny rekreacyjne i ciąg handlowy 
w centrum miasta. Dojazd drogą wewnętrzną nieutwardzoną (działka nr 249/2). Odległość od centrum miasta około 50 m. Kształt działki 249/1 o powierzchni 303 m2 jest regularny. Teren lekko pofałdowany, nieco obniżony w stosunku do drogi, warunki geotechniczne średnio korzystne. Plac działki nieutwardzony, nieogrodzony. Na działce znajduje się budynek dawnego szaletu miejskiego.
Budynek położony jest w części centralnej działki.
Powierzchnia użytkowa: 29,22 m2
Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana z cegły, nieocieplona. Stropodach płaski, żelbetowy. Pokrycie dachu – papa na lepiku.
Instalacje: elektryczna, wodna i kanalizacyjna. 
Ogólnie stan techniczny budynku ocenia się jako niezadowalający.Standard wykończenia: niski

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00040709/6 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 91 615,00 zł brutto.   

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolami: a-01UN – tereny zabudowy usługowej. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 19.05.2020 r.

Jeśli w/w nieruchomości nie zostaną sprzedane na wyżej określonych zasadach zostaną zbyte w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 

Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.       

Szczegółowe informację o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 06.04.2020 r. do dnia 19.05.2020 r. 

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 7 kwi 2020 09:01
Data opublikowania: wtorek, 7 kwi 2020 09:03
Data przejścia do archiwum: środa, 20 maj 2020 08:07
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 192 razy