Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) z w o ł u j ę XXI sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 25 marca 2020 r. (środa) o godz. 13.00 w sali narad p. 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Porządek dzienny:

A. Wstępne czynności organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z XX sesji.
3.    Wybór Sekretarza obrad XXI sesji.
4.    Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XXI sesji.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7.    Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8.    Informacja Przewodniczącej Rady o pracach Rady między sesjami.
9.    Informacja Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o pracy między sesjami.

C. Zasadnicza część obrad:
10.     Informacja na temat funkcjonowania schroniska dla zwierząt za 2019 rok.

D. Część uchwałodawcza:
11.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a)    współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Orzysz, a miastem Grigorówka w Mołdawii;
b)    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego na terenie Gminy Orzysz;
c)    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy GDDKiA Oddział w Olsztynie
a Gminą Orzysz w sprawie przyjęcia całorocznego utrzymania chodników oraz zieleni.
d)    najmu budynku gospodarczego na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej;
e)    uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 – 2022 dla Zakładu Usług Komunalnych Spółki Gminy w Orzyszu Sp. z o.o.;
f)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Góra, gm. Orzysz;
g)    zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2020;
h)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji.

E. Statutowe elementy obrad:
12.    Odpowiedzi na interpelacje.
13.    Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
14.    Zamknięcie obrad XXI sesji.

Przewodnicząca Rady
/-/ Anna Pilarczyk

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 20 mar 2020 09:50
Data opublikowania: piątek, 20 mar 2020 10:19
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 291 razy