Urząd Miejski w Orzyszu

WYDZIAŁ FINANSOWY

Skarbnik Gminy oraz Naczelnik Wydziału

Anna Kamińska (pok. 24)
tel. 87 424 10 48
email: anna.kaminska@um.orzysz.pl

Zakres zadań:
1.    Prowadzenie księgowości:

a)    kasowej dla Urzędu w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego .
b)    prowadzenie ewidencji księgowej mienia gminy , a w szczególności naliczanie umorzeń, rozliczanie inwentaryzacji,
c)    prowadzenie rachunkowości zgodnie z zasadami ujętymi w uregulowaniach wewnętrznych urzędu.

2.    Prowadzenie spraw związanych z poborem opłaty skarbowej, opłaty miejscowej i opłaty targowej wraz z rozliczeniem inkasentów .
3.    Prowadzenie gospodarki kasowej, w tym:

a)    prowadzenie bieżących rachunków bankowych dochodów i wydatków a także  wyodrębnionych rachunków do realizacji zadań finansowanych środkami zewnętrznymi,
b)    prowadzenie rachunków bankowych dla depozytów, funduszy specjalnych,
c)    wykonywania operacji gotówkowych w kasie urzędu – przyjmowanie i wypłata gotówki.

4.    Monitorowanie faktycznych przepływów pieniężnych w stosunku do planowanych dochodów i wydatków,
5.    Sporządzanie sprawozdań finansowych z dochodów i wydatków , w zakresie operacji finansowych dla odpowiednich instytucji- RIO, Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów itp.
6.    Obsługa zadłużenia gminy, w tym:

a)    analiza zadłużenia gminy wraz z projekcją wieloletniej prognozy finansowej na lata zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych,
b)    sporządzanie kwartalnych informacji i sprawozdań instytucjom  udzielającym pożyczki kredyty, agentom emisji obligacji komunalnych, badających wiarygodność i zdolność finansowa gminy.

7.    Dokonywanie kontroli finansowej wewnętrznej, a w szczególności:

a)    monitorowanie aktualnych wydatków w stosunku do budżetu,
b)    zabezpieczanie majątku poprzez inwentaryzację składników majątku,

8.    Prowadzenie i monitorowanie procesów  ubezpieczenia majątku gminy.
9.    Planowanie budżetu w zakresie

a)    szacowania dochodów pochodzących z : opłat lokalnych, udziału w podatkach , dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe,
b)    szacowanie wydatków na : obsługę długu i spłatę zobowiązań, obsługę podatków i opłat lokalnych, wynagrodzenia i pochodne, udzielenie dotacji, inwestycje, udziały w spółkach, ubezpieczenie majątku, dofinansowanie innych zadań,
c)    planowanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych,

10.    Współdziałanie z wydziałami urzędu w sprawie pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych w tym unijnych w celu ich poprawnego rozliczenia,
11.    Prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim w zakresie działania wydziału,
12.    Prowadzenie ewidencji i spraw związanych z udzielonymi pożyczkami, poręczeniami i gwarancjami,
13.    Przyjmowanie i dokonywanie zwrotów depozytów, zabezpieczeń gwarancyjnych, wadiów.
14.    Prowadzenie spraw związanych z podatkiem VAT:

a)    ewidencja sprzedaży i zakupów,
b)    naliczanie i odprowadzanie należnego podatku,
c)    wystawianie faktur VAT i rachunków.

 

 

Inspektor ds. księgowości dochodów
Monika Orłowska
(pok. 27)
tel. 87 424 10 54
email: monika.orlowska@um.orzysz.pl

Zakres zadań:
- księgowości dochodów budżetu gminy i jednostki gminy oraz prowadzenia ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych.

Inspektor ds. prowadzenia kasy, rozliczeń podatku VAT, ewidencji opłaty skarbowej
Regina Batożyska 
(pok. 27)
tel. 87 424 15 71
email: regina.batozynska@um.orzysz.pl

Zakres zadań:
- rozliczania inkasentów sporządzanie list wypłat, prowadzenie rozliczeń analitycznych funduszy sołeckich oraz ubezpieczania majątku gminy.

 

Z-ca Głównego Księgowego
Teresa Nagórska
(pok. 26)
tel. 87 424 10 57
email: teresa.nagorska@um.orzysz.pl

Zakres zadań:
- prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej budżetu wydatków gminy, prowadzenia kartotek wydatków inwestycyjnych i ich rozliczanie oraz rozliczanie syntetyczne  funduszu sołeckiego.

 

Inspektor ds. płac i rozliczeń związanych z wynagrodzeniami, składkami ZUS i FP.
Krystyna Wysocka
(pok. 28)
tel. 87 424 10 49
email: krystyna.wysocka@um.orzysz.pl

Zakres zadań:
- wystawianie rocznych rozliczeń dochodów – PIT od wynagrodzeń i rozliczeń inkasentów.

 

Data powstania: czwartek, 28 maj 2015 13:02
Data opublikowania: piątek, 29 maj 2015 15:22
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 2231 razy