Urząd Miejski w Orzyszu

Oswiadczenia majatkowe : Zarządu ZUK

Oświadczenia : Członka Zarządu - Stanisław Duda OSWIADCZENIE MAJATKOWE wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu wójta(1)
Orzysz, dnia 30.04.2003r.

Uwaga:
1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczególne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczególnych skladników majatkowych, dochodów i zobowiazan do majatku odrebnego i majatku objetego malzenska wspólnoscia majatkowa.
4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje równiez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczace adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZESC A
Ja, nizej podpisany(a) (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) Stanisław Duda
urodzony(a) 17.01.1947 r. WARA - gm. Nozdrzec
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) -
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiej wspólnosci majatkowej:

I.
Zasoby pieniezne:
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: 2 833 ,00 zł BS Orzysz.
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: 217,97 EURO PKO BP S.A. Pisz
- papiery wartosciowe: nie dotyczy,
- na kwote: nie dotyczy,

II.
1. Dom o powierzchni: uzytkowej 52 m2 o wartosci ok. 40 tys.zł ,
tytul prawny: małżeńska wspólność majątkowa . Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy :
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy, o wartosci: nie dotyczy,
rodzaj zabudowy: nie dotyczy, tytul prawny: nie dotyczy,
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokosci: nie dotyczy.
4. Inne nieruchomosci:
- działka siedliskowa 827 m2 , budynki gospodarcze 26 m2
- garaż 10 m2
wartość : 10 tys. zł tytuł prawny : małżeńska wspólnota

III.
Posiadam udzialy w spólkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiebiorców, w których uczestnicza takie osoby - nalezy podac liczbe i emitenta udzialów: nie dotyczy,
udzialy te stanowia pakiet wiekszy niz 10% udzialów w spólce: nie dotyczy,
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci: nie dotyczy.

IV.
Posiadam akcje w spólkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiebiorców, w których uczestnicza takie osoby- nalezy podac liczbe i emitenta akcji: nie dotyczy,
akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spólce: nie dotyczy,
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci: nie dotyczy.

V.
Nabylem(am) (nabyl mój malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazków lub od komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, które podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo: - nie dotyczy

VI.
Prowadze dzialalnosc gospodarcza (2)(nalezy podac forme prawna i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy,
- osobiscie: nie dotyczy,
- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy,
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokosci: nie dotyczy,
2. Zarzadzam dzialalnoscia gospodarcza lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy podac forme prawna i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy,
- osobiscie: nie dotyczy,
- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy,
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci: nie dotyczy.


VII.
1. W spólkach handlowych (nazwa, siedziba spólki): ZUK - Spółka z o.o. w Orzyszu ul.Wyzwolenia 5
- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): 01.01.2001 r.
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci: 592,00 zł
2.W spóldzielniach:
-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy,
-jestem czlonkiem rady nadzorczej(3) (od kiedy): nie dotyczy,
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy,
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci: nie dotyczy.
3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza: nie dotyczy,
-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy,
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy,
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci: nie dotyczy.

VIII.
Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: z tytulu zatrudnienia:
- 6 122,70 zł

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji): samochód osobowy FIAT 125 P poj.1450 rok prod. 1987
X.
Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): nie dotyczy.
Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.


Orzysz, dn. 20.05.2003r. Stanisław Duda
(miejscowosc, data)
_____________
(1) Niewlasciwe skreslic.
(2) Nie dotyczy dzialalnosci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
(3) Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni.


Data powstania: wtorek, 9 gru 2003 09:40
Data opublikowania: wtorek, 9 gru 2003 09:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 cze 2004 07:46
Opublikował(a):
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2310 razy