Urząd Miejski w Orzyszu

Oświadczenie majątkowe MOPS

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta(1)
Orzysz, dnia 24.03.2003r.

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a) (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) Zofia Skowronek,
urodzony(a) 15 maja 1948 r. w Miłkowie,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) -Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu — Kierownik
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy,
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy,
- papiery wartościowe: nie dotyczy,
- na kwotę: nie dotyczy,

II.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy, o wartości: ok. nie dotyczy, tytuł prawny: nie dotyczy,
2. Mieszkanie o powierzchni: 46 m2 o wartości: 50.000 zł, tytuł prawny: własność.
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia: nie dotyczy, o wartości: nie dotyczy,
rodzaj zabudowy: nie dotyczy, tytuł prawny: nie dotyczy,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy.
4. Inne nieruchomości:
-garaż o pow. 25 m2,
o wartości: 6.000 zł

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy,
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby- należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy,
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.


V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
Prowadzę działalność gospodarczą (2)(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy,
- osobiście: nie dotyczy,
- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy,
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy,
- osobiście: nie dotyczy,
- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.


VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy,
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy,
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy,
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.
2.W spółdzielniach:
-jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy,
-jestem członkiem rady nadzorczej(3) (od kiedy): nie dotyczy,
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy,
Z tego tytułu osiągnałem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy,
-jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy,
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy,
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnałem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: z tytułu zatrudnienia: 29.802,08 zł.
-
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): samochód osobowy Fiat Punto, rok produkcji –1997.
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy.
Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.


Orzysz, dn. 24.03.2003r.
(miejscowość, data)
_____________
(1) Niewłaściwe skreślić.
(2) Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
(3) Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni.

Data powstania: poniedziałek, 18 sie 2003 14:33
Data opublikowania: poniedziałek, 18 sie 2003 14:36
Opublikował(a): Józefa Skowronek
Zaakceptował(a): Józefa Skowronek
Artykuł był czytany: 4724 razy