Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Orzysz na lata 2017-2032

W terminie 08.11.2017 - 29.11.2017 trwają konsultacje społeczne projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Orzysz na lata 2017-2032

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Orzysz na lata 2017-2032”

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 519) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405), zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni ”Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Orzysz na lata 2017-2032” w dniach od 08.11.2017 r. do dnia 29. 11.2017 r.

Dokument będzie wyłożony w w/w dniach, do publicznego wglądu w pokoju nr 11,  Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem:

http://bip.orzysz.pl/

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu lub drogą poczty elektronicznej na adres: um@orzysz.pl do dnia 29.11.2017 r.

Data powstania: środa, 8 lis 2017 14:10
Data opublikowania: środa, 8 lis 2017 14:19
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 1176 razy