Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przyłączami wod. i kan., sieciowymi przepompowniami ścieków wraz z zasileniem eNN dla istniejącej i planowanej zabudowy zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Góra, gm. Orzysz. Długość sieci k.s. grawitacyjnej i tłocznej do 6500m, sieci wodociągowej do 5500m i do 400 szt. przyłączy.

WIG.6220.9.2.2015.DGA                                                             Orzysz, 09.09.2015 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

       Działając zgodnie z art. 10, 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm. ) w związku z art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr.213 poz. 1397 ze zm.)

 

   zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania z wniosku Gminy Orzysz, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, w imieniu której działa pełnomocnik Renata Kuczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PROJEKTOR z siedzibą w Suwałkachz dnia 04.09.2015 r. (data wpływu 09.09.2015 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przyłączami wod. i kan., sieciowymi przepompowniami ścieków wraz z zasileniem eNN dla istniejącej i planowanej zabudowy zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Góra, gm. Orzysz. Długość sieci k.s. grawitacyjnej i tłocznej do 6500m, sieci wodociągowej do 5500m i do 400 szt. przyłączy.”

Przedmiotem jest wykonanie brakującego uzbrojenia wod.-kan. w miejscowości Góra w gminie Orzysz. Projektowane kolektory grawitacyjne zaczynają się od najwyżej położonych zabudowań i kierowane są do przepompowni zlokalizowanych w najniższych punktach terenu oraz do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na dużą deniwelację terenu na trasie rurociągu wystąpiła konieczność zastosowania przepompowni do przetłaczania ścieków. Ścieki do przepompowni doprowadzone będą siecią kanałów grawitacyjnych. Trasę kanałów grawitacyjnych zaprojektowano w większości w drogach gminnych, drogach będących we współwłasności oraz działkach prywatnych. Zaprojektowano przyłącza wodociągowe zakończone studniami wodomierzowymi a przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami przykanalikowymi. Przewidziano zastosowanie szczelnych rurociągów z rur PCV łączących na uszczelki gumowe oraz PE łączone przez zgrzewanie. Przepompownie zaprojektowano jako studnie z polimerobetonu. Studnie projektuje się szczelne z tworzyw sztucznych. Przewiduje się montaż filtrów węglowych w celu wyeliminowania zapachów.

Dla przedmiotowego obszaru jest opracowany plan miejscowy. Teren jest położony na obszarach objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) - Otulina Mazurskiego Parku Krajobrazowego Wschód oraz Obszar chronionego krajobrazu „ Kraina Wielkich Jezior Mazurskich”.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organami współdziałającymi są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu.

     Zgodnie z art. 10 kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

 

 Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

 

Data powstania: piątek, 11 wrz 2015 10:52
Data opublikowania: piątek, 11 wrz 2015 10:57
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1487 razy