Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Z a r z ą d z e n i e Nr 39/15

Burmistrza Orzysza z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Na podstawie art.265, art. 266, art. 267, art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
( Dz. U.  z 2013 r. poz. 885 ),     p o s t a n a w i a m:

§ 1.  P r z y j ą ć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, według którego:

a)  plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi -   36.432.884,99  zł, z tego:

- dochody bieżące          29.924.045,32 zł,

- dochody majątkowe      6.508.839,67 zł.

b)  wykonanie dochodów wynosi                  -            29.655.334,01  zł, z tego:

- dochody bieżące          27.853.949,16 zł,

- dochody majątkowe       1.801.384,85 zł.

zgodnie z załącznikiem  nr 1.

c)  plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi  -         36.432.884,99  zł, z tego:

- wydatki bieżące            29.875.391,16 zł,

- wydatki majątkowe        6.557.493,83 zł.

d)  wykonanie wydatków wynosi -              29.612.142,61 zł, z tego:

- wydatki bieżące                            27.808.524,58  zł,

- wydatki majątkowe                      1.803.618,03  zł.

zgodnie z załącznikiem  nr 3.

2.  Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem  nr 2 i 4.

3.  Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2014 rok,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i dotacji majątkowych  za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 ,

 

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy przekazać do:

1.  Rady Miejskiej w Orzyszu.

2.  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski