Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 212/08

Burmistrza Orzysza z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2009r.
Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (jt. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust.2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104; zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy, jak w załącznikach od nr 1 do nr 12a do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Opracowany projekt uchwały wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2008r. :

1)Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
2)Radzie Miejskiej, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2009r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu.

Burmistrz Orzysza
Jan Aleszczyk
Data powstania: wtorek, 18 lis 2008 11:58
Data opublikowania: wtorek, 18 lis 2008 12:08
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 lip 2015 13:05
Opublikował(a): Krystyna Harłożyńska
Zaakceptował(a): Krystyna Harłożyńska
Artykuł był czytany: 2126 razy