Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażowym przez obecnego dzierżawcę, oznaczona numerem geodezyjnym 592/2 o powierzchni 0,0022 ha położona w obrębie miasta Orzysz. 

Opis nieruchomości:

Działka nr 592/2 jest zabudowana budynkiem garażowym przez dzierżawcę nieruchomości. 
Budynek (boks) garażowy położony jest w centrum miasta Orzysz przy ulicy Rynek w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej.
Boks garażowy znajduje się w szeregu budynków, jest parterowy, niepodpiwniczony, murowany z cegły, tynkowany, z dachem płaskim jednospadowym, kryty papą. 
Dojazd do nieruchomości przez działkę oznaczoną nr geod. 592/5 poprzez ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki. 
Powierzchnia zabudowy budynku garażowego na podstawie rejestru budynków: 22 m2.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00040709/6. 

Działka obciążona jest umową dzierżawy na okres 10-ciu lat do 25.04.2034 r. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem: a-01MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.  

Wartość nieruchomości zabudowanej o nr geod. 592/2 o pow. 0,0022 ha – 17 776,00 zł, w tym: 
- wartość gruntu – 3 559,00 zł,  w tym jednorazowa wartość służebności dojazdu i przechodu w wysokości 243,00 zł,
- wartość nakładów poniesionych przez nabywców – 14 217,00 zł. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 08.08.2024 r.

Jeśli w/w nieruchomości nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie bezprzetargowej na rzecz obecnego dzierżawcy.  

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.       
Szczegółowe informację o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 26.06.2024 r. do dnia 08.08.2024 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 26 cze 2024 09:58
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lip 2024 08:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 lip 2024 08:49
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 11 razy