Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie Gminy Orzysz za 2022 rok

Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację planów, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę.

Debata nad raportem o stanie Gminy Orzysz za 2022 rok, nastąpi podczas sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej w Orzyszu, która odbędzie się 28 czerwca 2023 r.

Głos Mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie Gminy, Mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy, składa do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Orzyszu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Przewodnicząca ze względów organizacyjnych może ustalić ograniczenie czasowe. (art. 28aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym).

Zgłoszenie udziału w debacie należy złożyć w Biurze Rady Miejskiej w Orzyszu (I piętro, p. 117 Urzędu Miejskiego), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2023 r. do godz. 15:30 ( 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym – zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja).

Mieszkańcy dopuszczani są do głosu według kolejności wpływu zgłoszeń przez Przewodniczącą Rady.

Dopuszczalna liczba Mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 5 cze 2023 14:36
Data opublikowania: poniedziałek, 5 cze 2023 14:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 cze 2023 10:50
Opublikował(a): Monika Łępicka-Gij
Zaakceptował(a): Monika Łępicka-Gij
Artykuł był czytany: 51 razy