Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1696 N Mikołajki – Łuknajno – Tuchlin – DK nr 16 – stacja kolejowa Tuchlin od km 2+678 do km 5+038”.

WIG.6220.2.9.2023.DGA                                                                             


OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm. dalej k.p.a.) oraz z art. 74 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.);
zawiadamiam

o wpływie do tut. Organu wezwania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku z dnia 25.05.2023 r. (data wpływu: 29.05.2023 r.) znak: BI.ZZŚ.3.4901.72.2023.MK w sprawie przedstawienia wyjaśnień i uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1696 N Mikołajki – Łuknajno – Tuchlin – DK nr 16 – stacja kolejowa Tuchlin od km 2+678 do km 5+038”.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku poinformowało, iż zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo do wniesienia ponaglenia do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku wyznaczyło nowy termin załatwienia sprawy do dnia 29.06.2023 r. Zmiana terminu spowodowana jest faktem iż, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku wezwało wnioskodawcę do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla ww. inwestycji tym samym przedłużając termin na zajęcie swojego stanowiska.
Jednocześnie informuję iż, zgodnie z art. 36 k.p.a przedmiotowe postępowanie nie zostanie rozpatrzone w terminie. Nowy termin rozpatrzenia sprawy ustala się do 28.07.2023 r.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 12.05.2023 r. znak WOOŚ.4220.230.2023.AZ.2 wezwała wnioskodawcę do uzupełnienia danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu opinią sanitarną znak: ZNS.9022.4.14.2023 z dnia 28.04.2023 r. stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Dziubiele, Chmielewo oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 31.05.2023 r.


(-) Zastępca Burmistrza Orzysza

Beata Jażdżewska
 

Data powstania: środa, 31 maj 2023 07:52
Data opublikowania: środa, 31 maj 2023 07:57
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 39 razy