Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunakch zabudowy.

w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie pomostu stałego, rekreacyjnego w kształcie litery T na fragmencie jeziora Orzysz” planowanego na części działki nr 160/3 położonej w obrębie Strzelniki, gmina Orzysz na wysokości działki nr 355/17 – położonej w obrębie Skomack Wielki, gmina Stare Juchy.

WIG.6730.51.7.2021.DGA                                 

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), w związku z art. 49a ustawy 
z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, iż w dniu 23.11.2021 r. została wydana Decyzja Nr 40/21 znak WIG.6730.51.2021.DGA o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pomostu stałego, rekreacyjnego na części działki ewidencyjnej nr 160/3 (Jezioro Orzysz) w obrębie geodezyjnym 21-Strzelniki, gm. Orzysz, na wysokości działek ewidencyjnych nr 355/13, 355/17, obręb geodezyjny 19-Skomack Wielki, gm. Stare Juchy.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji, a także z aktami przedmiotowej sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz, w pokoju nr 213, w godzinach pracy Urzędu.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja lub ww. postanowienie nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego). 

Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961 lub 880 780 660

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 24.11.2021 r.

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 24 lis 2021 14:51
Data opublikowania: środa, 24 lis 2021 14:53
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 23 razy