Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie - przetarg ustny ograniczony - dz. 229/1 i 204/60, Orzysz

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli sąsiednich działek oznaczonych nr geod. 227, 205/26, 230, 204/31 na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w obrębie geod. miasta Orzysz.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych nr geod. 229/1 i 204/60 o łącznej powierzchni 0,0224 ha położona w obrębie miasta Orzysz, przy ul. Kanałowej. 
2. Nieruchomość oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu miasta Orzysz oznaczona jest symbolem A-02MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 
3. Działki posiadają urządzone księgi wieczyste nr OL1P/00014237/5 – dz. 229/1 i OL1P/00012621/0 – dz. 204/60, nie są obciążone hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 
4. Nieruchomość została ujęta w wykazie nr WIG.6840.44.2020.KOW z dnia 12.05.2021 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 12.05.2021 r. 
5. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej, w części śródmiejskiej miasta Orzysz. Działka ma kształt nieregularny, teren działki nierówny. w sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej. Użytek – dr – drogi. 
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 12 450,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100). 
7. Przetarg odbędzie się w dniu 09 sierpnia 2021 roku, godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 103.
8. Przetarg ograniczony jest tylko do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych nr geod. 227, 205/26, 230 i 204/31 położonymi w obrębie geod. miasta Orzysz. 
9. Wadium: 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100). 
10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007. W opisie wadium na dowodzie wpłaty należy wskazać numer działki. 
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 05 sierpnia 2021 r.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium. 
11. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 130,00 zł. 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 130,00 zł. 
12. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę. 
13. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. 
14. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
15. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
16. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
17. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
18. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
19. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
20. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 210. 

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 06.07.2021 r. 

(-) Burmistrz
mgr Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 6 lip 2021 14:25
Data opublikowania: wtorek, 6 lip 2021 15:05
Data przejścia do archiwum: środa, 11 sie 2021 09:39
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 327 razy