Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis do rejestru wyborców

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich; pok. 216; tel. 87 307 09 53

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpisanie do rejestru danych w części A lub B
2. Dokument stwierdzający tożsamość

Gdzie odebrać formularze:

Wydział Spraw Obywatelskich; pok. 216; tel. 87 307 09 53

Opłaty:

Podanie i decyzja o wpisie do rejestru wyborców nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wydaje się w terminie do 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Piszu, za pośrednictwem Burmistrza Orzysza w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW część A
Wyborca stale zamieszkały na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały lub zameldowany na pobyt czasowy może złożyć pisemny wniosek o wpisanie do rejestru wyborców części A pod adresem wskazanym we wniosku. Do wniosku dołącza się pisemną deklarację ( druki do pobrania). Wyborca nigdzie niezamieszkały przebywający stale na obszarze gminy dołącza kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy. Wnioski o wpisanie do rejestru wyborców można składać cały rok w godzinach pracy Urzędu.
Przed wpisaniem wyborcy do rejestru na wniosek, zostanie wydana decyzja o wpisaniu do rejestru lub nie wpisaniu w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku.
Wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy może być dopisany do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy. Wniosek można składać cały rok najpóźniej w ostatnim dniu pracy urzędu przed dniem glosowania- w godzinach pracy Urzędu.
DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCOW cześć B
Wyborca obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony, na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach , do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców wpisany jest na własny wniosek, nie później niż 30 dni po zarządzeniu wyborów, w których na podstawie i w zakresie określonym w innych ustawach zamierza uczestniczyć. Do wniosku dołącza się kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz pisemna deklaracja w której wnioskodawca podaje: swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nazwę okręgu wyborczego albo miejscowości w państwie członkowskim swojego pochodzenia, gdzie jest umieszczony w rejestrze wyborców, oświadczenie, ze zamierza korzystać z czynnego prawa wyborczego tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oświadczenie, ze w państwie członkowskim swojego pochodzenia nie został pozbawiony czynnego prawa wyborczego. Wyborca wpisany do rejestru wyborców może być skreślany z rejestru wyborców na jego pisemny wniosek (druk do pobrania).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r Kodeks Wyborczy tj.Dz.U. z 2018r. poz.754 ze zm.

Opracował

Bożena Gajdulewicz

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Bożena Gajdulewicz

Zatwierdził

Bożena Gajdulewicz

Data sporządzenia

czwartek, 3 sty 2019 12:56

Data zatwierdzenia

czwartek, 29 paź 2009 13:32
Data dodania: czwartek, 3 sty 2019 12:56
Data upublicznienia: czwartek, 29 paź 2009 13:32
Opublikował(a): Bożena Gajdulewicz
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 1648 razy